• Mogilno
  • Strzelno
  • Jeziora Wielkie


Powiat Mogileński świętuje ważną rocznicę – 25 lat istnienia. To czas pełen wyzwań, sukcesów oraz wspólnych wysiłków mieszkańców i władz lokalnych. Jubileusz ten nie tylko upamiętnia przeszłość, ale także podkreśla znaczenie wspólnoty i dążeń do rozwoju.

Od momentu powstania w 1999 roku Powiat Mogileński był świadkiem licznych przemian społecznych, gospodarczych i kulturowych. Z jednej strony, przejawia się to w dynamicznym rozwoju infrastruktury, a z drugiej – w rosnącej świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej. Jubileuszowa rocznica stwarza doskonałą okazję do spojrzenia wstecz na osiągnięcia, ale także do wyznaczenia kierunków dalszego postępu.

Czytaj więcej...

 

Serdecznie zapraszamy do zapisania się do newslettera, mającego na celu informowanie o konkursach, konsultacjach społecznych i wydarzeniach organizowanych przez LGD.

 

Adresatami newslettera (grupami docelowymi) są wszyscy mieszkańcy obszaru LGD (tj. mieszkańcy gmina Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno), a w szczególności:

1. lokalni liderzy, m. in. sołtysi, rady sołeckie, radni gmin, powiatów, województwa;

2. instytucje kultury i / lub edukacji, mające siedzibę na obszarze LSR, m.in. biblioteki, domy kultury, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku;

3. organizacje pozarządowe, mające siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiające młodzież i seniorów), m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe;

4. instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej, m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.;

5. przedsiębiorcy, mający siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR.

Czytaj więcej...

 Zakresy wsparcia przewidziane do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2023-2027 (LSR) 

dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

 

Projekty grantowe w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw
i Pomorza (FEdKP), dofinansowane ze środków EFS+, realizowane będą z budżetu LSR
w zakresie celu C.3. Włączenie społeczne za pomocą przedsięwzięć P.3.3. Działania na rzecz włączenia społecznego dzieci i młodzieży oraz P.3.4. Działania na rzecz włączenia społecznego seniorów.
 

Czytaj więcej...

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Mogilnie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie aktualizacji harmonogramu naborów wniosków o wsparcie na rok 2024 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Czytaj więcej...