• Mogilno
  • Strzelno
  • Jeziora Wielkie

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego znajduje się w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, przy granicy z województwem wielkopolskim. Obszar LSR obejmuje część powiatu mogileńskiego – w jego skład wchodzą dwie gminy miejsko-wiejskie (gmina Mogilno o powierzchni 256km² i gmina Strzelno o powierzchni 185 km²) oraz jedna gmina wiejska (gmina Jeziora Wielkie o powierzchni 124 km²). Łączna powierzchnia obszaru wynosi 565 km², co stanowi 3,14% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego, z czego powierzchnia miast leżących na obszarze LGD stanowi zaledwie 13 km², tj. 2,3% ogólnej powierzchni obszaru LSR. Na obszarze LGD znajduje się łącznie 75 sołectw, co stanowi 3,27% wszystkich sołectw w województwie kujawsko-pomorskim.

Obszar LGD jest spójny w kontekście geograficznym – gminy pozostają ze sobą w sąsiedztwie.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że na dzień 31.XII.2020 r. obszar objęty LSR zamieszkiwało 40 014 osób (co stanowi 1,97% ludności województwa kujawsko-pomorskiego): w gminie Jeziora Wielkie 4 663 os.,
w gminie Mogilno 24 232 os., w gminie Strzelno 11 119 os. Wśród ogółu mieszkańców obszaru 42,24% mieszkańców stanowi ludność miejska, a 57,76% ludność wiejska. Przewaga liczebności ludności zamieszkującej obszar wiejski na poziomie ok 58% utrzymuje się na obszarze objętym LSR od lat i jest stabilna. 

Na obszarze LSR zlokalizowane są 2 miasta, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 000 (Mogilno: 11 500 mieszkańców, Strzelno: 5 401 mieszkańców). Najwięcej osób zamieszkuje na obszarze gminy Mogilno (60,6.% ludności całego obszaru LSR).

Średnia gęstość zaludnienia wynosiła na obszarze LGD na koniec 2020 r. ok 64 osoby na 1 km2, przy przeciętnej gęstości zaludnienia w województwie wynoszącej 113 osób na km2. Nie stanowi to jednak sytuacji problemowej 
i nie ma większego wpływu na możliwości rozwoju obszaru.

Obszar LSR jest spójny przestrzennie (w rozumieniu spójności geograficznej) i obejmuje trzy sąsiadujące gminy, leżące w obszarze administracyjnym powiatu mogileńskiego. O wysokim stopniu zwartości i nierozerwalności całego obszaru świadczą poszczególne zakresy spójności:

- pod względem historyczno-kulturowym: Z Mogilnem i Strzelnem związana jest historia polskiej państwowości, ponieważ na tych ziemiach w okresie wczesnośredniowiecznym panował ród Piastów, który zapoczątkował dążenia do zjednoczenia ziem polskich. Przez obszar przebiega Szlak Piastowski, którego symbolem jest orzeł piastowski z XII wieku. Wzdłuż szlaku znajdują się liczne pomniki przeszłości, będące pamiątką po tamtych czasach. O spójności obszaru świadczy w tym kontekście także zdecydowana dominacja zabytków sakralnych nad innymi atrakcjami turystycznymi w każdej z gmin z obszaru LSR. Wiąże się to z przeszłością ziemi mogileńskiej, która przez wiele stuleci (aż do rozbiorów) należała do Kościoła. Ponadto obszar LGD łączą wspólne zwyczaje i poczucie tożsamości lokalnej. Integracja społeczności oraz wspólne kultywowanie tradycji i obrzędów następuje m.in. poprzez różnego rodzaju festyny, kiermasze, dożynki, targi, konkursy, np. Nadgoplański Turniej Rodzin Wielopokoleniowych, Noc Świętojańska nad Jeziorem Wójcińskim, Wielki Festyn Pomidorowy,  Gminny Turniej Wsi, Powiatowy Konkurs Stołów Wigilijnych (w gminie Jeziora Wielkie), festiwal Chlebem i miodem, Kiermasz Wielkanocny, konkurs Gwiazdkowe pierniki, Zaduszki Poetycko-Muzyczne, Święto kaszy (w gminie Mogilno) czy Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy, Norbertańskie Dni Strzelna, Pradziejowy Bieg Przełajowy, Festyn Rodzinny „Sobótka”. Na obszarze LGD działają różne organizacje społeczne, m.in. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, które angażują się w organizację wyżej wymienionych przedsięwzięć. Duże bogactwo historyczne i tradycje w powiązaniu z zachowanymi zabytkami, jak i bardzo atrakcyjny przyrodniczo teren może stanowić szansę na przyciągnięcie ludzi zmęczonych życiem w dużych aglomeracjach. Wzmocnienie tego potencjału, w tym za pomocą wdrażania niniejszej strategii, podniesie również jakość życia mieszkańców;

- pod względem społeczno-gospodarczym: obszar charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia i znaczącą skalą pomocy społecznej, malejąca liczbą mieszkańców oraz starzejącą się strukturą wiekową mieszkańców. Młodzi ludzie wyjeżdżają poza obszar LGD w celu poszukiwania pracy. Dlatego ważną sprawą jest podjęcie działań, które zahamują ten trend. Duże znaczenie ma tu budowanie i przywracanie tożsamości poszczególnych miejscowości
i obszarów.  Pod względem gospodarczym obszar pełni funkcje rolniczo-przemysłowe. Rolnictwo jest dobrze rozwinięte ze względu na wysokiej jakości gleby i dobrą strukturę organizacyjną, wspartą przez zakłady do jego obsługi. Koncentruje się na uprawie zbóż i roślin przemysłowych, zajmujących znaczne procentowo powierzchnie obszaru. Choć obszar charakteryzuje się brakiem przemysłu ciężkiego, znajdują się tu zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe. Problemy społeczno-gospodarcze spójne dla całego obszaru dają podstawy do zaplanowania i zrealizowania wielu wspólnych działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju;

- pod względem przyrodniczo-krajobrazowym: na terenie każdej z gmin objętych LSR znajdują się bogate walory przyrodnicze. Miasto Mogilno położone jest nad Jeziorem Mogileńskim, które dobrze komponuje się ze starą częścią miasta, wraz z przyległymi terenami wtapia się malowniczo w okolicę. Drugie z miast, Strzelno, położone jest na skraju Lasów Miradzkich, które stanowią największy kompleks leśny obszaru objętego LSR. Lasy, jeziora, ośrodki wypoczynkowe tworzą na terenie powiatu duży potencjał dla rozwoju rekreacji i turystyki. Miejscowość wypoczynkowa Przyjezierze, położona na terenie gminy Jeziora Wielkie, ściąga corocznie tysiące plażowiczów
i urlopowiczów, jest uważana za największy ośrodek letniskowo-wypoczynkowy w województwie. Wschodnia część obszaru posiada ponadto wysokie walory przyrodnicze związane m. in. z jeziorem Gopło (rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszary Natura 2000).

Potrzeby i oczekiwania w każdej z gmin należących do obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego są takie same, wobec czego obszar LGD jest spójny społecznie, środowiskowo i gospodarczo. Mając na uwadze powyższe, realizacja LSR w ramach każdego z dostępnych dla LGD funduszy EFSI będzie możliwa, a przede wszystkim zasadna, na całym obszarze objętym LSR.