• Mogilno
  • Strzelno
  • Jeziora Wielkie

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego znajduje się w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, przy granicy z województwem wielkopolskim.

Obszar LSR obejmuje część powiatu mogileńskiego – w jego skład wchodzą dwie gminy miejsko-wiejskie (gmina Mogilno o powierzchni 256km² i gmina Strzelno o powierzchni 185 km²) oraz jedna gmina wiejska (gmina Jeziora Wielkie o powierzchni 124 km²). Łączna powierzchnia obszaru wynosi 565 km², co stanowi 3,14% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego, z czego powierzchnia miast leżących na obszarze LGD stanowi zaledwie 13 km², tj. 2,3% ogólnej powierzchni obszaru LSR. Na obszarze LGD znajduje się łącznie 75 sołectw, co stanowi 3,27% wszystkich sołectw w województwie kujawsko-pomorskim.

Obszar LGD jest spójny w kontekście geograficznym – gminy pozostają ze sobą w sąsiedztwie.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że na dzień 31.XII.2020 r. obszar objęty LSR zamieszkiwało 40 014 osób (co stanowi 1,97% ludności województwa kujawsko-pomorskiego): w gminie Jeziora Wielkie 4 663 os., w gminie Mogilno 24 232 os., w gminie Strzelno 11 119 os. Wśród ogółu mieszkańców obszaru 42,24% mieszkańców stanowi ludność miejska, a 57,76% ludność wiejska. Przewaga liczebności ludności zamieszkującej obszar wiejski na poziomie ok 58% utrzymuje się na obszarze objętym LSR od lat i jest stabilna.

Na obszarze LSR zlokalizowane są 2 miasta, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 000 (Mogilno: 11 500 mieszkańców, Strzelno: 5 401 mieszkańców). Najwięcej osób zamieszkuje na obszarze gminy Mogilno (60,6.% ludności całego obszaru LSR).

Średnia gęstość zaludnienia wynosiła na obszarze LGD na koniec 2020 r. ok 64 osoby na 1 km2, przy przeciętnej gęstości zaludnienia w województwie wynoszącej 113 osób na km2. Nie stanowi to jednak sytuacji problemowej i nie ma większego wpływu na możliwości rozwoju obszaru.