• Mogilno
  • Strzelno
  • Jeziora Wielkie

                                    Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej – przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego (w tym mieszkańców) oraz gospodarczego. Taki sposób przygotowania dokumentu strategicznego określa się jako model partycypacyjny. Jego najważniejszym założeniem jest włączenie społeczności lokalnych w całość procesu planowania strategii od etapu diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu i budżetu planowanej strategii. 

Mieszkańcy obszaru zostaną również włączeni w proces konsultacji społecznych, poprzez zorganizowanie co najmniej jednego spotkania na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR.

Spotkania konsultacyjne z lokalną społecznością zostaną poświęcone w szczególności w analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.
Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w tym m.in. na innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR.
LGD planuje podjąć następujące kroki, aby z pomocą lokalnej społeczności stworzyć nową LSR:
1. Opracowanie wielowymiarowej diagnozy obszaru, na podstawie dostępnych danych statystycznych,
2. Sporządzenie na bazie diagnozy analizy SWOT obszaru,
3. Wypracowanie projektu celów, budżetu i zakresu przedsięwzięć LSR,
4. Przygotowanie projektu pozostałych rozdziałów LSR,
5. Konsultacje społeczne (w tym: spotkania konsultacyjne w gminach, ankiety on-line, uwagi przesyłane drogą elektroniczną, uwagi zgromadzone przez członków LGD w toku bieżących kontaktów z mieszkańcami),
6. Sporządzenie ostatecznej LSR uwzględniającej uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych.
LGD będzie wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej, w tym: ogłoszenia na stronie internetowej LGD i członków partnerstwa, informacje w mediach społecznościowych, spotkania on-line, ankiety on-line, elektroniczne formularze do zgłaszania uwag w konsultacjach społecznych, rozsyłanie e-maili z informacjami o postępach w opracowaniu nowej LSR do członków i sympatyków LGD.
Biuro LGD prowadzić będzie stronę internetową, dzięki czemu każdy z mieszkańców obszaru LGD będzie mógł się zapoznać z Planem włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem. Strona internetowa będzie również wykorzystywana na potrzeby konsultacji społecznych elementów dokumentu strategii, wypracowanych w ramach opracowania LSR, a także bieżące informowanie o prowadzonych działaniach związanych z przygotowaniem LSR.
LSR współfinansowana będzie z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027 (ze środków na działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020